Bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur

Bestuursorgaan Saigen vzw

Het beheer en het bestuur van de vzw wordt uitgeoefend door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft bevoegdheid over het beheer van de zakelijke kant, vertegenwoordiging van de vzw (onder meer bij het opmaken van contracten), opmaak van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar (die moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering). Zij mogen eigenlijk alles beslissen wat de wet niet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Er moeten eveneens verslagen opgemaakt worden van de vergaderingen van het bestuursorgaan. Hoeveel keer het bestuur jaarlijks moet bijeenkomen, is niet wettelijk bepaald, maar 1x per jaar is toch een minimum. 

Dit bestuursorgaan is ook terug te vinden op het Belgisch Staatsblad en in het UBO-register bij het ministerie Financiën, departement Fiscale Aangiften rechtspersonen.

Dagelijks bestuur Saigen vzw

De statuten kunnen ook bepaalde bevoegdheden delegeren aan één of meerdere dagelijkse bestuurders of vertegenwoordigers. Hierdoor kan de vzw verbonden zijn door alle handelingen van het bestuursorgaan, maar ook die van de dagelijkse bestuurders en vertegenwoordigers. Dit betekent ook dat een medewerker niet zomaar in naam van de vzw kan handelen, maar een statutaire volmacht nodig zal zijn om de vzw te verbinden.

  • Als dagelijks bestuurder mag je volgens de wet handelen en beslissingen nemen voor zover die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vzw. Daarnaast ben je ook bevoegd voor handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan rechtvaardigen. 

Algemene Vergadering Saigen vzw

Dit is het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie en bestaat uit de werkende leden van de vzw. De algemene vergadering kan onder meer beslissen over wijzigingen van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van rekeningen en begrotingen, de ontbinding van de vzw …

De toegetreden leden Saigen vzw

Toegetreden leden zijn personen die geen lid zijn van de AV Saigen vzw, maar wel aangesloten leden die deelnemen aan de activiteiten die de Saigen vzw organiseert. Of zij zijn de vrijwilligers die meehelpen deze activiteiten op te zetten, uitbaten en organiseren in opdracht van Saigen vzw. Bij een jeugdhuis zijn dat bijv. personen die nu en dan een glas komen drinken, bij onze sportclub gaat het om sporters die louter lid willen zijn van de sportclub om te sporten en vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen.