VISIE JEUGDBELEID IN VZW SAIGEN

Als smeltkroes van diverse culturen wil SAIGEN vzw een sportvereniging zijn waar alle kinderen én jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ieder van hen zich goed voelt en kan opgroeien in de geborgenheid van een warme sportclub en een veilige omgeving.
Saigen vzw draagt de kinderrechten uit en borgt deze door haar volledige beleid.
Vzw Saigen is een aangename en belevingsvolle sportvereniging die zowel fysiek als mentaal ruimte biedt om ieders talenten te ontdekken en verder te ontplooien.
Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaar van Saigen vzw. Zij zijn ervaringsdeskundigen en kennen als geen ander hun eigen noden en behoeften. Kinderen en jongeren worden geprikkeld en uitgedaagd om Saigen mee vorm te geven, zich zo met onze club te identificeren en onze sport met al zijn eigenheden verder uit te dragen.

DE VISIE:

In het kader van haar traject, een Kindvriendelijke Sportclub, heeft Saigen vzw een visie uitgewerkt met gedragenheid van het Bestuursorgaan. De visie vertrekt vanuit een horizontale benadering waarbij gestreefd wordt naar een breed draagvlak voor de kinderrechten, o.a. de vrije keuze in hun sportbeleving.
SAIGEN vzw is een sportvereniging met een specifieke demografische samenstelling die geplaatst dient te worden in een historisch perspectief. De diversiteit die hieruit voortvloeit, is bepalend voor heel wat beleidsbeslissingen die genomen worden. Saigen vzw erkent de diversiteit en gelooft in de kracht hiervan maar beseft ook dat een specifieke club aanpak noodzakelijk is.
In het kader van een kind- en jeugdvriendelijke club vormen gelijke kansen voor elk individu de basis. SAIGEN vzw omarmt alle kinderen en jongeren. Ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, etniciteit, geloof en fysieke en mentale paraatheid.
Onze vzw streeft ernaar om achterstellingsmechanismen tegen te gaan door een beleid uit te werken dat rekening houdt met de noden van haar leden.
In onze club moeten kinderen en jongeren zich goed voelen en een ongedwongenheid ervaren die passend is voor hun leeftijd. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een warm nest. Ouders vinden informatie en kunnen rekenen op gepaste sportondersteuning. Ze ervaren Saigen als een sportvereniging die het belang van opvoeding en een goede ontwikkeling essentieel vindt in het latere welbevinden van onze jonge Tai- en Ju-Jitsuka’s.
Naast het gezin, sport is ook het onderwijs een cruciale schakel in de ontwikkeling van een kind. SAIGEN wil een klimaat creëren dat erop gericht is om ieder van hen in de juiste omstandigheden te laten leren en te laten ontwikkelen.

HET BELEID:

Het belang van ontwikkelingskansen onderstreept Saigen vzw door zijn integrale benadering bij de stimulering van taal- en talentontwikkeling in onze sport. Hierbij wordt uitgegaan dat het netwerk rond het kind of de jongere van betekenis is als een brede leer- en leefomgeving.
Kinderen en jongeren kunnen zichzelf zijn als ze zich ook goed in hun vel voelen. Saigen vzw wil voor hen die het moeilijk hebben een gepast vangnet aanbieden, door hen door te verwijzen naar de organisatie die hun hulp kan aanbieden.
SAIGEN wil ook een sportclub zijn waar kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar het aangenaam is om te sporten en waar met respect voor elkaar en hun omgeving wordt samengeleefd.
Kinderen en jongeren moeten kunnen genieten van een toegankelijk vrijetijdsaanbod. Jeugdsport in onze vereniging wordt gestimuleerd in de uitbouw van een kwalitatieve werking met een laagdrempelige instap.
Daarnaast bevordert SAIGEN in haar beleid het belevings aanbod voor tieners en jongeren waardoor ze elkaar kunnen ontmoeten zonder te hoeven uit te wijken naar andere steden. Saigen wil dit aanbod structureel uitbouwen en zo de aantrekkelijkheid verhogen bij jongeren van onze gemeente en/of stad.
In onze kind- en jeugdvriendelijke sportclub zijn kinderen en jongeren mede-eigenaar van SAIGEN. Zij zijn ervaringsdeskundigen en kennen als geen ander hun eigen noden en behoeften. Ze worden geprikkeld en uitgedaagd om de SAIGEN vzw mee vorm te geven. Als sportvereniging hebben we de ambitie om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te laten participeren in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie van ons sportbeleid.
We zijn ervan overtuigd dat een goed sportbeleid een gedragen beleid is. Hierdoor gaan kinderen en jongeren zich verbonden voelen met onze sportvereniging, er graag vertoeven én later ook willen blijven sporten. Ze gaan zich identificeren met SAIGEN vzw en haar sport met al zijn eigenheden verder uitdragen.